Zařazení dětí do mateřské školy

Postup určuje §34 odst. 2 až 7 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost podává zákonný zástupce dítěte řediteli příslušné mateřské školy formou přihlášky k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, kterou si lze vyzvednout v příslušné mateřské škole. Termín pro příjímání žádostí pro příslušný školní rok určí ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (zpravidla na jaře příslušného kalendářního roku).

S přihláškou se předkládají další doklady dle požadavků ředitele mateřské školy, zejména rodný list dítěte. Součástí přihlášky je i potvrzení lékaře, že dítě se podrobilo právním předpisem stanovenému pravidelnému očkování (eventuelně, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Ředitel mateřské školy má v souladu se správním řádem pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů.

Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy se může zákonný zástupce odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

Podrobnější informace může zákonný zástupce získat u ředitele mateřské školy příslušné podle spádového obvodu trvalého bydliště dítěte.

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku