Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče vydává vyjádření a závazná stanoviska ke všem stavbám, na které se vztahuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,(dále památkový zákon). Jedná se o vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ)Vimperk Vesnické památkové rezervace Stachy, Vesnické památkové zóny Chalupy a vlastníky všech objektů, které jsou zapsanými kulturními památkami ve správním obvodu vimperska.

Rozsah MPZ Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (část), Hřbitovní, Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Podzámčí, Rožmberská, Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá Stezka (část).

Kdo je oprávněn ve věci jednat

Žadatelem o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí je vlastník dotčené nemovitosti nebo osoba, která má zplnomocnění vlastníka. Rozsah plné moci pro dané řízení je nutno v plné moci uvést. Důležitá je rovněž úplná identifikace žadatele o závazné stanovisko – u fyzických osob datum narození a trvalé bydliště, u právnických osob identifikační číslo a sídlo organizace (u firem je nutno doplnit oprávněnou osobu).

Kdy je nutno podat žádost o vydání závazného stanoviska

1.Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, památkové rezervaci, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk odbor  ŠK.

K podání žádosti je možno použít Datovou schránku MěÚ Vimperk, dále je možno poslat žádost elektronicky (nutný elektronický podpis) na Elektronickou podatelnu města Vimperk.

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku