Datum stránky: 20.5.2016

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Městský úřad Vimperk, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako příslušný orgán veřejné správy dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a téhož zákonaupozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále památkový zákon). Městská památková zóna Vimperk byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

Předmětem ochrany v památkové zóně jsou zejména:

Historický půdorys (prostorová a hmotová skladba, povrchy komunikací, historické podzemní prostory), panorama památkové zóny, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter památkové zóny, ostatní objekty v památkové zóně (nepamátkové objekty) a veřejná a vyhrazená zeleň.

 

Rozsah Městské památkové zóny Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (část), Hřbitovní (část), Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část), Podzámčí, Rožmberská, Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá Stezka (část).

Při stavební a další činnosti na území MPZ je nutno postupovat s ohledem na ustanovení §14 památkového zákona:

1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

2. Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, památkové rezervaci, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Porušení ustanovení § 14 památkového zákona je považováno za přestupek dle § 39 téhož zákona a je důvodem pro udělení sankce na základě § 35 památkového zákona.

V zájmu každého vlastníka je, aby si před každou stavební činností na nemovitosti na území MPZ podal žádost o závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost o vydání závazného stanoviska je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, kontakt: Marie Hrušková, mobil: +420 775 869 393, e-mail: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz.

 

Mapa městské památkové zóny Vimperk [PDF 500 kB]

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku