Datum stránky: 13.12.2018

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

 

Souhrnná zpráva za rok 2018

 

V souladu s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR v roce 2018 program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, (dále jen Program obnovy). Tento dotační program umožňuje Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu obnovy jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru. Žadatelem o poskytnutí dotace může být pouze vlastník kulturní památky.

V souladu se zněním Zásad MK č.j.: 18909/2008 ORP Vimperk vyhlásila v prvním kole alokaci ve výši 589.000,- Kč s uzávěrkou ke dni 28. 02. 2018.


V roce 2018 byli do Programu obnovy v ORP Vimperk zařazeni následující žadatelé a  poskytnuty dotace na tyto kulturní památky:


1)  Židovská obec v Praze se žádostí o restaurování náhrobků na židovském hřbitově ve   Čkyni (rejstř. č. ÚSKP 37469/3-3539, k.ú. a obec Čkyně)

2)  Město Vimperk se žádostí o restaurování a obnovu stropní malířské výzdoby omítek vestibulu a schodiště školy T. G. Masaryka,  č. p.  167, Vimperk (rejstř. č. ÚSKP 102952,  k.ú. a obec Vimperk).


Celková výše poskytnuté dotace na obě akce byla v letošním roce 341.000,- Kč. Výše dotace je závislá na výši nákladů (dle položkového rozpočtu) a též na finančních možnostech  žadatele, protože je nutná minimální 20% spoluúčast žadatele (dle Zásad MK). ORP Vimperk v roce 2018 přistoupila k tomuto programu tak, aby finanční prostředky poskytované Ministerstvem kultury byly využity na obnovu kulturních památek hospodárně a bylo vyhověno všem žadatelům. Obnova uvedených památek proběhla plně v navrhovaném rozsahu a v souladu s vydanými závaznými stanovisky.
Marie Hrušková

referentka odboru ŠK

státní památková péčeTato souhrnná zpráva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení tj. od 13. 12. 2018 do 28. 12. 2018 na úřední desce MěÚ Vimperk, zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněna Městským úřadem Vimperk způsobem umožňujícím dálkový přístup.