Odklad povinné školní docházky

Postup určuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Ředitel základní školy má v souladu se správním řádem pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. Proti rozhodnutí ředitele školy se může zákonný zástupce odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

Podrobnější informace může zákonný zástupce získat u ředitele základní školy příslušné podle spádového obvodu trvalého bydliště dítěte.