Datum stránky: 15.2.2012

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2012 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" (dále jen „Program") a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Z programu nelze hradit náklady na:

  1. modernizace objektů - např.zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  2. úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy;
  3. pořízení stavebně-historického arestaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Pro obec s rozšířenou působností Vimperk byla pro  rok 2012 stanovena kvóta 708 000 Kč.


Program v roce 2012 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2012.

 

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.


Podrobné informace k programu naleznete v Zásadách pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012. (zde ke stažení)

Kompletní informace k tomuto programu i k ostatním dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.   

K vyplněnému formuláři žádosti žadatel povinně přikládá tyto materiály:

1. Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál výpisu zkatastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, které nejsou starší než 6 měsíců.

2. Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele:

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby zapsané vobchodním rejstříku) nebo

b) kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo

c) kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (např. kopie výpisu zRejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo

d) kopie stanov občanského sdružení sregistrací Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších změn a doplňků, je-li žadatelem občanské sdružení.

3. Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího dekretu, usnesení zustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo zvýše uvedených dokladů (např. zOR).

4. Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za žadatele (např. plná moc od vlastníka/vlastníků kulturní památky suvedením rozsahu zmocněncova oprávnění - tiskopis přiložený kžádosti), nevyplývá-li toto oprávnění přímo zvýše uvedených dokladů.

5. Doklad o aktuálním bankovním spojení - doložit buď kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu žadatele saktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušného bankovního ústavu suvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu zúčtu včásti bez finančních údajů; vpřípadě, že žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; vpřípadě, že žadatel není zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně sdalšími právnickými osobami (např. bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o spoluužívání bankovního účtu.

6. Kopie závazného stanoviska kprovedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

7. Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

8. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na rok 2012, knimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na nákup materiálu sčleněním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny.

9. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2012, knimž se váže tato žádost, obsahující:

kopii krycího listu,

kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek,

kopii položkového rozpočtu.

10. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního pojištění (tiskopis přiložený kžádosti).

11. Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Materiály ke stažení:

Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (2015) DOC / PDF

Další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc poskytne:

  • Odbor památkové péče Ministerstva kultury  ČR, tel. 257 085 111, fax 257 328 310
  • Mgr. Jitka Kotrbová, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové péče Městského úřadu Vimperk, tel.: 388402 265, e-mail: jitka.kotrbova(at)mesto.vimperk.cz.

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku