Datum stránky: 28.2.2014

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem ( Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí  o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2014/2015, tedy od 1.9.2014 takto :

MŠ Vimperk,  l. máje 180      

Pondělí  7.4.2014    8 – 11,30 hod. a 12,30 – 15 hod
Uterý  8.4.2014    8 – 11,30 hod.

 

MŠ Vimperk, Klostermannova 365

pracoviště Klostermannova

Pondělí  7.4.2014:  8 – 11,30 hod. a 12,30 – 15 hod 

pracoviště Mírová

Úterý     8.4.2014:  8 – 11,30 hod.   

 

     Rodič ( zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ buď dříve  nebo v den, kdy žádost bude podávat.

     Žádosti sebudou přijímat v mateřských školách osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem a osobně představí dítě, o jehož přijetí žádá.

     O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení přijímání žádostí zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

  

PhDr. Miloš Beneš

vedoucí odboru školství,kultury a CR

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku