Přihlášení dítěte k povinné školní docházce

Postup určuje § 36 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě resp. dostavit se s dítětem k zápisu k plnění povinné školní docházky, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Konkrétní místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání určí ředitel školy. 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu zákonný zástupce přinese svůj doklad totožnosti, rodný list budoucího žáka a případně další doklady dle požadavků ředitele školy. 

Ředitel základní školy má v souladu se správním řádem pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů.

Proti rozhodnutí ředitele školy se může zákonný zástupce odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Podrobnější informace může zákonný zástupce získat u ředitele základní školy příslušné podle spádového obvodu trvalého bydliště dítěte.


 

Stáhněte si "Desatero pro  rodiče" [PDF 76 kB].

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku