Datum stránky: 9.1.2017

Předběžná informace o zápisech do MŠ a ZŠ

Shrnutí nejzásadnějších změn

  • Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.
  • Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou let).
  • Budou stanoveny spádové školské obvody mateřských škol pro přednostní přijímání dětí.
  • Stanovuje se jednotné období pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a to od 2. do 16. 5. příslušného roku.
  • Mění se termín zápisu k povinné školní docházce v základní škole a podání žádosti o odklad plnění povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena povinnost dětem, které dosáhnou pěti let věku do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání přednostně do spádové MŠ podle místa trvalého pobytu. Totéž platí pro cizince s povolením k pobytu na dobu delší než 90 dnů.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Povinné předškolní vzdělávání lze realizovat buď v  mateřské škole,  nebo třemi dalšími způsoby – individuální vzdělávání /doma, bez pravidelné docházky do MŠ/, vzdělávání v přípravné třídě základní školy (ve třídě přípravného stupně základní školy speciální), a nebo v zahraniční škole na území ČR. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok bude mateřskými školami vypisován ve stanoveném časovém období (od 2. 5. do 16. 5.). Ve Vimperku se bude zápis v obou MŠ konat v termínu 4. 5. (čtvrtek) od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. a 5. 5. (pátek) od 8.00 hod. do 11.30 hod.

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Příslušná vyhláška o spádových obvodech MŠ bude schvalována na lednovém zastupitelstvu města Vimperk. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších tří let.  

Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let.

 

Změny týkající se zápisu k povinné školní docházce v základní škole

Od 1. 1. 2017 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna. Ve Vimperku budou na obou ZŠ probíhat zápisy v termínu 21. 4. (pátek) od 13.00 do 17.00 hod. a 22. 4. (sobota) od 9.00 do 11.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. K zápisu jsou povinni se dostavit i ti, jimž ředitel školy odložil povinnost plnění školní docházky o jeden školní rok.

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní docházky s povinnými dokumenty řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu. Povinnými dokumenty se rozumí doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout budoucí žáky s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém obvodu školy. Školské obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška Města Vimperk č. 3/2015.

 

Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku