Datum stránky: 28.1.2014

Upozornění  -  povinnosti  vlastníků  nemovitostí  na  území Městské památkové  zóny  Vimperk

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,(dále památkový zákon).

Vzhledem k četnosti případů porušování ustanovení tohoto zákona v poslední době, přistoupil správní orgán k sepsání hlavních zásad a podmínek při uvažovaných úpravách objektů na území MPZ Vimperk, přičemž rozsah tohoto území je patrný z přiložené mapky.

 

Městská památková zóna Vimperk, byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

Zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (částečně), Hřbitovní,  Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Pasovská (částečně), Pivovarská (částečně), Podzámčí, Rožmberská,  Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá stezka (částečně).

 

Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou:

 1. Historický půdorys (prostorová a hmotová skladba, povrchy komunikací, historické podzemní prostory),
 2. Panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech
 3. Nemovité kulturní památky (uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR)
 4. Objekty dotvářející charakter památkové zóny
 5. Ostatní objekty v památkové zóně
 6. Veřejná a vyhrazená zeleň
 7. Části území památkové zóny

 

Při stavební a další činnosti na území MPZ je nutno dodržovat následující ustanovení památkového zákona (č. 20/1987 Sb.).

 

§ 14   Obnova kulturních památek

 

 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

 

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).
 

Porušení ustanovení §14 je důvodem udělení pokuty na základě § 35 památkového zákona (Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání) a podle § 39 (Přestupky, udělení pokuty fyzické osobě).

§ 39 - část:

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

 1. nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu až do rozhodnutí ministerstva kultury,
 2. nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
 3. nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,
 4. poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
 5. provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
 6. provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
 7. provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)

 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že je v zájmu každého vlastníka, aby si před stavební činností na nemovitosti na území MPZ podal žádost o závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2.

Předmětná žádost je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk na odboru školství, kultury a cestovního ruchu. S vyplněním žádosti každému zájemci poradí referent státní památkové péče.

Pracovník pověřený vykonávat agendu státní památkové péče pro MěÚ Vimperk je Marie Hrušková, mobil: +420 775 869 393, e-mail: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz

 

 MPZ Vimperk - mapa

Odbor ŠK CR, památková péče

MěÚ Vimperk

 

 

 

 

 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku