Datum stránky: 28.1.2014

Upozornění  -  povinnosti  vlastníků  nemovitostí  na  území Městské památkové  zóny  Vimperk

Městský úřad ve Vimperku, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu na úseku státní památkové péče podle § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na území Městské památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,(dále památkový zákon).

Vzhledem k četnosti případů porušování ustanovení tohoto zákona v poslední době, přistoupil správní orgán k sepsání hlavních zásad a podmínek při uvažovaných úpravách objektů na území MPZ Vimperk, přičemž rozsah tohoto území je patrný z přiložené mapky.

 

Městská památková zóna Vimperk, byla prohlášena Vyhláškou Jihočeského KNV ze dne 19.11.1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje.

Zahrnuje následující seznam ulic:

1. Máje (částečně), Hřbitovní,  Inocencova, Jirchářská, Kaplířova, Kostelní, Na Baště, Náměstí Svobody, Pasovská (částečně), Pivovarská (částečně), Podzámčí, Rožmberská,  Sadová, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zámecká alej, Zámek, Zlatá stezka (částečně).

 

Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou:

 1. Historický půdorys (prostorová a hmotová skladba, povrchy komunikací, historické podzemní prostory),
 2. Panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech
 3. Nemovité kulturní památky (uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR)
 4. Objekty dotvářející charakter památkové zóny
 5. Ostatní objekty v památkové zóně
 6. Veřejná a vyhrazená zeleň
 7. Části území památkové zóny

 

Při stavební a další činnosti na území MPZ je nutno dodržovat následující ustanovení památkového zákona (č. 20/1987 Sb.).

 

§ 14   Obnova kulturních památek

 

 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

 

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).
 

Porušení ustanovení §14 je důvodem udělení pokuty na základě § 35 památkového zákona (Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání) a podle § 39 (Přestupky, udělení pokuty fyzické osobě).

§ 39 - část:

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že

 1. nechrání věc nebo stavbu před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu až do rozhodnutí ministerstva kultury,
 2. nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5, § 12 tohoto zákona,
 3. nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,
 4. poruší podmínky určené v rozhodnutí o vymezení ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,
 5. provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,
 6. provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,
 7. provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku, nejde-li o případ vyloučení povinnosti tohoto vlastníka vyžádat si závazné stanovisko (§ 17)

 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že je v zájmu každého vlastníka, aby si před stavební činností na nemovitosti na území MPZ podal žádost o závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 14 odst. 2.

Předmětná žádost je dostupná na internetových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz (odkaz Městský úřad – Formuláře), nebo osobně na MěÚ Vimperk na odboru školství, kultury a cestovního ruchu. S vyplněním žádosti každému zájemci poradí referent státní památkové péče.

Pracovník pověřený vykonávat agendu státní památkové péče pro MěÚ Vimperk je Marie Hrušková, mobil: +420 775 869 393, e-mail: marie.hruskova@mesto.vimperk.cz

 

 MPZ Vimperk - mapa

Odbor ŠK CR, památková péče

MěÚ Vimperk