Programy Ministerstva kultury ČR

Ministerstvo kultury na základě žádosti o příspěvek poskytuje finanční prostředky v následujících případech mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky:

a)   Jedná-li se o národní kulturní památku

b)   Památka je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památek, který je zapsán na Seznamu světového dědictví

c)   Kulturní památka (dále KP) je v havarijním stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem této KP

d)   KP je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely

e)   KP tvoří výraznou dominantu obce nebo města

f)    KP je ojedinělou svého druhu na území ČR

g)   KP je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče

 

Podrobnosti o jednotlivých programech (podklady, které je nutné doložit pro přijetí žádostí včetně termínů k podání žádostí) jsou uvedeny na web. stránkách ministerstva kultury http://www.mkcr.cz.