Památková péče

Kontaktní údaje

Ing. Martina Navrátilová

E-mail: Martina.Navratilova@mesto.vimperk.cz

Telefon: 388 402 265

Mobil: 775 869 393

Kancelář č. 22, budova čp. 8 (přes dvůr), 1. patro

Konzultační dny

Vlastník kulturní památky nebo vlastník (správce, uživatel) nemovitosti v památkově chráněném území má možnost v případě jejich zamýšlené obnovy využít bezplatnou odbornou pomoc Národního památkového ústavu. Ve snaze přiblížit občanům co nejvíce tuto službu domluvil Městský úřad Vimperk s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště České Budějovice (NPÚ), systém pravidelných konzultací přímo ve Vimperku (event. i v dalších místech, které spadají do správního obvodu ORP Vimperk). Konzultace se konají na konkrétním místě na konkrétní požádání vždy za přítomnosti odborného garanta území, nebo podle povahy věci za přítomnosti dalšího odborného pracovníka NPÚ (specialisty na restaurování, specialisty na historické zahrady, parku a krajinu, specialisty na technické památky apod.), a pracovníka státní památkové péče MÚ Vimperk.

Termíny se mohou měnit v souvislosti s dalšími pracovními povinnostmi pracovníků památkové péče. O nejbližším termínu konání konzultačního dne naleznete vždy informaci v Aktualitách nebo na stránce oddělení památkové péče MÚ Vimperk. Schůzku je potřeba předem domluvit na telefonním čísle 388 402 265.

Konzultace s odborným garantem území ORP Vimperk si je možné dohodnout i mimo uvedené konzultační dny v sídle Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Kontakt: Ing. arch. Radek Liška - 387 312 140, linka 126. 

Pracovní náplň

Oddělení památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pro obce spadající do správního obvodu Městského úřadu Vimperk, obce s rozšířenou působností. V tomto správním obvodu se nachází Městská památková zóna Vimperk, Vesnická památková rezervace Stachy, Vesnická památková zóna Chalupy a Věnec - Lčovice [PDF 3.2 MB].

Základním úkolem oddělení památkové péče je vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek dle památkového zákona na základě žádostí vlastníků (Word / PDF) o obnovu jejich nemovitostí. 


  • rozepisuje jednotlivé části rozpočtu na úseku památkové péče a sleduje jeho čerpání
  • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve smyslu zákona 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., změny č. 242/192, č. 361/199, č. 122/2000, č. 132/2000, č. 146/2001, č. 320/2002, č. 18/2004, č. 180/2004, č. 1/2005, č. 3/2005, č. 186/2006, č. 203/2006 a č. 158/2007 na území okresu Prachatice, spadajícího do územní kompetence pověřené obce Vimperk
  • vydává rozhodnutí a vykonává státní stavební dohled při obnově kulturních památek
  • usměrňuje péči o kulturní památky organizovanou obcemi
  • zpracovává návrhy projektů v oblasti kultury včetně jejich financování a organizačního zajištění
  • spolupracuje na krajské koncepci podpory památkové péče a programů obnovy památek

 NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY ORP VIMPERK [PDF 2.94 MB]

Legislativa

Jak si vyřídit 

Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí

Dotační programy

Programy Ministerstva kultury ČR

Programy Krajského úřadu Jihočeského kraje

Grantový program zvýšené náklady na obnovu v roce 2015 [PDF 411 kB]

Grantový program,kulturní dědictví - pravidla [PDF 404 kB]


Formuláře

Žádost o vydání závazného stanoviska DOC / PDF
Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu DOC / PDF
Plná moc DOC / PDF
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (2015) DOC / PDF