Datum stránky: 5.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachování, které nelze získat z jiných zdrojů (Krajský úřad Jč. kraje, MK). V roce 2018 přidělilo město Vimperk na základě usnesení Rady města Vimperk dotace pouze jednomu žadateli, a to na obnovu fasády domu č.p. 113 v Kostelní ulici ve Vimperku v celkové výši 20.000,- Kč. Dotace byla využita hospodárně, obnova proběhla v navrhovaném rozsahu a v souladu s vydaným závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče.

Přestože byli pověřeným pracovníkem státní památkové péče MěÚ Vimperk osloveni i další potencionální uchazeči o dotaci, nepředložili tito příslušnou žádost, a dotaci nebylo možné poskytnout.


Marie Hrušková 

referentka odboru ŠK

státní památková péče

MěÚ Vimperk

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku