Datum stránky: 15.2.2012

 Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlásil grantové programy v oblasti památkové péče 

Vlastníci kulturních památek mají další možnost získat finanční příspěvek na obnovu kulturní památky, tentokráte prostřednictvím grantových programů (GP) z rozpočtu Jihočeského kraje. Příjemcem žádostí na předepsaných formulářích se všemi povinnými přílohami je Krajský úřad Jihočeského kraje.

GP Movité kulturní dědictví

je zaměřen na podporu zachování a kvalitní restaurátorskou obnovu předmětů movitého kulturního dědictví nacházejících se na území Jihočeského kraje s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 80 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 9.3.2012, do 14:00 hodin. 

GP Obnova drobné sakrální architektury v krajině

je zaměřen na podporu zachování a obnovu drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů. Objekty se musí nacházet na území Jihočeského kraje. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 50 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 9.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Nemovité kulturní památky

je zaměřen na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Jihočeského kraje s důrazem na jejich vhodné a přiměřené

využívání a na veřejnou presentaci kulturního dědictví. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů projektu,

maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 500 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb

je zaměřen na podporu památkově chráněných staveb (nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území v Jihočeském kraji) za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit prokázaný rozdíl, který vznikl použitím materiálů, technologií a řemeslných postupů odpovídajících stavebně historické hodnotě památkově chráněné stavby a době jejího vzniku, oproti ceně obnovy za použití běžných materiálů a technologií.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

GP Předprojektová příprava obnovy kulturních památek

je zaměřen na podporu kvalitní předprojektové přípravy obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení stavu památky a posouzení její kulturně historické hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových nákladů na předprojektovou přípravu obnovy kulturní památky, maximální výše poskytnutých finančních prostředků může být 80 000,- Kč.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16.3.2012, do 14:00 hodin.

Ukončení realizace všech projektů je do 26.10.2012.

Další informace 

Podrobnosti a formuláře jsou k disposici na webových stránkách Jihočeského kraje v odkazu Granty/Fondy EU v sekci Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje nebo zde.  

 

Další informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí poskytuje Krajský úřad, Odbor kultury a památkové péče.

Kontaktní osoby: Bc. Klára Korostenská, číslo dveří 3.049, e-mail korostenska@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 271 a Mgr. Blanka Leitgebová, číslo dveří 3.049, e-mail leitgebova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 186.

 

Aktuality

12.4.2019

Dubnová Vimperská akademie seniorů „na kolech“

Ve čtvrtek 11. dubna vyrazilo 87 studentů desátého ročníku Vimperské akademie seniorů na tzv. „Akademii na kolech“. Jejím cílem byl Zámek Mitrowicz, kde měli domluvenou prohlídku. Vzhledem k již zmíněnému počtu účastníků jsme jeli dvěma autobusy a prohlídka zámku se uskutečnila ve třech skupinách.

9.4.2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí na území Městské památkové zóny Vimperk

Správní orgán státní památkové péče upozorňuje vlastníky nemovitostí na povinnost konzultovat umístění a řešení předzahrádky, prodejního stánku, konstrukce a zařízení pro slavností výzdobu a osvětlení budov na objektech na území MPZ Vimperk s orgány památkové péče. V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (vypuštění §79 odst. 3) přechází povinnost vést řízení ve výše uvedených případech s orgány památkové péče.

archív

Akce ve Vimperku